Name Size
GALLRouten_KP_01_LV95.ili 2335 bytes
SIA405_Fernwirkkabel_2012_LV95.ili 8659 bytes
SIA405_Fernwirkkabel_3D_2012_LV95.ili 3901 bytes
SIA405_LKMap_3D_LV95.ili 5202 bytes
SIA405_LKMap_LV95.ili 28578 bytes
SIA405_Schutzrohr_2012_LV95.ili 6243 bytes
SIA405_Schutzrohr_3D_2012_LV95.ili 2102 bytes
Versorgungsgebiete_LU_LV95.ili 2519 bytes