Name Size
replaced
Baulinien_V320.ili 20247 bytes
Baulinien_V321.pdf 1748663 bytes
Bebauungsplan_LU_103_LV95.ili 7570 bytes
Gestaltungsplan_LU_101_LV95.ili 1759 bytes
Gewaesserraum_ohne_BE_V100.ili 6991 bytes
Gewaesserraum_ohne_BE_V101.pdf 1057318 bytes
Nutzungsplanung_V310.ili 27665 bytes
Nutzungsplanung_v318.pdf 5569283 bytes
Ortsplan_LU_200_LV95.ili 4865 bytes
Planungszone_LU_101_LV95.ili 1916 bytes